Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Organizacja Ośrodka Transportu Leśnego

Organizacja Ośrodka Transportu Leśnego


Ośrodek Transportu Leśnego w Gorzowie Wlkp. jest samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie.
Dyrektor jednoosobowo kieruje zakładem, ponosi  za niego  odpowiedzialność i reprezentuje go na zewnątrz.   

Główny księgowy wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów,planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości, a także organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną. Główny księgowy kieruje działem finansowo-księgowym.                                                                                                                                            

Dział Eksploatacji zajmuje się przede wszystkim  organizowaniem i kontrolą realizacji usług transportowych, nadzorem  nad racjonalną i planową eksploatacją taboru wywozowego, zrywkowego i administracyjno-gospodarczego oraz  sprawuje nadzór nad sprzedażą paliw w publicznych stacjach paliw w Gorzowie, Skwierzynie i Rzepinie.


Usługi transportowe wykonywane są  przez Terenowe Brygady Transportowe:
Brygada Transportowa  Skwierzyna,
Brygada Transportowa Nowiny Wielkie.
Brygady Transportowe świadczą usługi w zakresie transportu drewna, a Brygada Maszyn Leśnych wykonuje prace  w zakresie pozyskania i zrywki drewna maszynami wielofunkcyjnymi. Pracownicy BT wykonują czynności eksploatacyjne i techniczne pod kierunkiem  i według poleceń kierownika brygady.

Dział Techniczny i Zaopatrzenia  zajmuje się sprawami technicznymi oraz zaopatrzeniem i handlem: prognozuje i organizuje pracę Stacji Obsługi Technicznej w Gorzowie i Skwierzynie, nadzoruje obsługi i naprawy pojazdów i środków technicznych, prowadzi gospodarkę taborowo-sprzętową, nadzoruje pracę Stacji Kontroli Pojazdów w Rzepinie, prowadzi remonty i inwestycje budowlane, zaopatruje w części zamienne do naprawianych pojazdów samochodowych oraz prowadzi sprzedaż środków ochrony lasu.
Stacje Obsługi Technicznej odpowiadają za  utrzymanie w stałej gotowości technicznej środków transportowych oraz świadczą usługi  w zakresie napraw samochodów ciężarowych i przyczep, napraw hydrauliki siłowej, przeglądów i konserwacji żurawi przenośnych, prac tokarskich i ślusarskich a także zajmują się wykonywaniem napraw zespołów hydrauliki siłowej.


W Stacji Diagnostycznej w Rzepinie wykonywane są badania techniczne pojazdów o dmc do 3,5 t, motocykli, pojazdów zasilanych gazem, przyczep, pojazdów skierowanych przez Organ Kontroli Ruchu Drogowego lub Starostwo.
 
Dział Finansowo-Księgowy wykonuje  zadania związane z prowadzeniem spraw dotyczących gospodarki księgowej i finansowej OTL. W ramach działu wyodrębnia się: Zespół  ds. Księgowości i Zespół ds. Finansowych. 

Dział Pracowniczo – Administracyjny prowadzi całokształt spraw kadrowych w zakładzie oraz zajmuje się  sprawami związanymi z obsługą administracyjną i gospodarczą zakładu.

Stanowisko ds. BHP zajmuje się koordynacją całokształtu spraw związanych z przestrzeganiem przepisów i zasad bhp w zakładzie, analizą przyczyn wypadków przy pracy a także stanu zdrowotnego załogi. Stanowisko to podlega bezpośrednio dyrektorowi.


Stanowisko ds. obronnych  prowadzi i nadzoruje sprawy gospodarczo-obronne, obrony cywilnej, kancelarii tajnej w OTL-u oraz sprawy związane z ochroną tajemnicy państwowej. Stanowisko to podlega bezpośrednio dyrektorowi.