Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenia o pracę-Kierowca sam. cięż. pow. 3,5 tony

Dyrektor Ośrodka Transportu Leśnego z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

ogłasza nabór zewnętrzny na stanowisko:
Kierowca samochodu ciężarowego pow. 3,5 tony
1. Organizator naboru:
Ośrodek Transportu Leśnego
ul. Szpitalna 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Tel. 95 732 37 88
2. Adresaci naboru:
Rekrutacja skierowana jest do osób posiadających odpowiednie kwalifikacje.
3. Opis stanowiska (zakres ważniejszych zadań):
- kierowanie pojazdem ciężarowym pow. 3,5 tony,
- załadunek i rozładunek drewna z lasu.
4. Wymagania obligatoryjne (podstawowe):
- wykształcenie zawodowe – techniczne,
- prawo jazdy kat. C+E,
- uprawnienia na żurawie przenośne,
- doświadczenie w pracy przy załadunku drewna – minimum 2 lata,
- świadectwo kwalifikacji lub kurs na przewóz rzeczy,
- badania psychologiczne, badania lekarskie (zgodnie z ustawą o transporcie
drogowym).
5. Wymagania dodatkowe (preferowane):
- dyspozycyjność, umiejętność pracy pod presją czasu,
- samodyscyplina, sumienność, dokładność.
6. Oferowane warunki:
- umowa o pracę,
- praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
- praca w stabilnej i dobrze zorganizowanej firmie,
- świadczenia socjalne.
7. Miejsce wykonywania pracy:
Brygada Transportowa Gorzów Wielkopolski lub Skwierzyna
8. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny, opatrzony własnoręcznym podpisem,
2) CV zawierające informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane
kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, opatrzone
własnoręcznym podpisem,
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje
zawodowe oraz przebieg pracy zawodowej, opatrzone własnoręcznym
podpisem (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
4) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie do celów rekrutacji danych osobowych
szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (ujawniających pochodzenie rasowe lub
etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków
zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego
zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej
tej osoby), jeżeli kandydat zamierza z własnej inicjatywy przekazać te dane do celów rekrutacji -
(załącznik nr 1),
5) kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika LP (załącznik nr 2),
6) do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.
9. Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 29.10.2021 r., do godz. 15:00:
- osobiście, w zamkniętej kopercie, w sekretariacie OTL w godzinach 7:00-15:00 od
poniedziałku do piątku,
- elektronicznie na adres:anna.koziolek@szczecin.lasy.gov.pl
- pocztą tradycyjną na adres: Ośrodek Transportu Leśnego ul. Szpitalna 2, 66-400
Gorzów Wielkopolski (o dacie wpływu decyduje data stempla pocztowego).
Każda z form przesłania ofert powinna być opatrzona klauzulą:
„Nabór na stanowisko – kierowca samochodu ciężarowego pow. 3,5 tony”
10.Informacje dodatkowe:
1. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej.
2. Dyrektor OTL zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną
tylko wybranych kandydatów.
3. Dyrektor OTL informuje, że nie odsyła dokumentów aplikacyjnych, jeśli kandydat nie
zaznaczy tego w ofercie. Nieodesłane dokumenty będą trwale zniszczone po upływie 2
tygodni od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Dokumenty kandydata,
który zostanie wyłoniony w procesie naboru, zostaną dołączone do jego akt
osobowych.
4. Dyrektor OTL zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru na każdym etapie,
bez podania przyczyny,
5. Dyrektor OTL nie zwraca kandydatom kosztów związanych z rekrutacją.
Do udzielania informacji w sprawie naboru upoważniona jest Pani Anna Koziołek –
Kierownik Działu Pracowniczo-Administracyjnego.
Załączniki do ogłoszenia:
1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych szczególnych
kategorii danych z art. 9 ust. 1 RODO.

2. Kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika LP.
3. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.