Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o pracę- Specjalista ds. technicznych

DYREKTOR OŚRODKA TRANSPORTU LEŚNEGO

OGŁASZA NABÓR ZEWNĘTRZNY NA STANOWISKO
SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH
1. Organizator naboru:
Ośrodek Transportu Leśnego
ul. Szpitalna 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 732 37 88, e-mail: otlgorzow@szczecin.lasy.gov.pl
2. Adresaci naboru:
Rekrutacja skierowana jest do kandydatów posiadających odpowiednie kwalifikacje.
3. Opis stanowiska (zakres ważniejszych zadań):

 • prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami spraw związanych z podatkiem od środków transportowych,
 • prowadzenie spraw związanych z konserwacją, remontami, utrzymaniem, budową i przebudową obiektów budowlanych,
 • realizacja okresowych przeglądów technicznych, prowadzenie książek obiektów budowlanych,
 • prowadzenie spraw związanych z urządzaniami CO, klimatyzacji, instalacji ochrony elektronicznej, wodno – kanalizacyjnych, elektrycznych i instalacji alarmowej p-poż,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej związanej z naprawami pojazdów.

4. Wymagania obligatoryjne (podstawowe):

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • biegła znajomość pakietu Ms Office.

5. Wymagania dodatkowe (preferowane):

 • 2 lata pracy w branży związanej z naprawami pojazdów, np. w serwisie lub pokrewnych,
 • znajomość dokumentacji technicznej.

6. Oferowane warunki:

 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • praca w stabilnej i dobrze zorganizowanej firmie,
 • świadczenia socjalne.

7. Miejsce wykonywania pracy:
ul. Szpitalna 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski
8. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny, opatrzony własnoręcznym podpisem,
2) CV zawierające informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane
kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
opatrzone własnoręcznym podpisem,
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje
zawodowe oraz przebieg pracy zawodowej, opatrzone własnoręcznym
podpisem (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
4) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie do celów rekrutacji danych
osobowych szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (ujawniających
pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub
światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych
genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej
lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), jeżeli
kandydat zamierza z własnej inicjatywy przekazać te dane do celów rekrutacji - (załącznik nr 1),
5) kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika LP (załącznik nr 2),
6) do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje
z poprzednich miejsc pracy.
9. Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 29.10.2021 r. do godz. 15:00,
- osobiście, w zamkniętej kopercie, w sekretariacie OTL w godzinach 7:00-15:00 od
poniedziałku do piątku,
- elektronicznie, na adres: anna.koziolek@szczecin.lasy.gov.pl,
- pocztą tradycyjną na adres: Ośrodek Transportu Leśnego ul. Szpitalna 2, 66-400 Gorzów
Wielkopolski (o dacie wpływu decyduje data stempla pocztowego).
Każda z form przesłania ofert powinna być opatrzona klauzulą:
„Nabór na stanowisko Specjalista ds. technicznych”
10.Informacje dodatkowe:
1. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej.
2. Dyrektor OTL zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko
wybranych kandydatów.
3. Dyrektor OTL informuje, że nie odsyła dokumentów aplikacyjnych, jeśli kandydat nie
zaznaczy tego w ofercie. Nieodesłane dokumenty będą trwale zniszczone po upływie 2 tygodni
od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Dokumenty kandydata, który zostanie
wyłoniony w procesie naboru, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
4. Dyrektor OTL zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru na każdym etapie, bez
podania przyczyny.
5. Dyrektor OTL nie zwraca kandydatom kosztów związanych z rekrutacją.
Do udzielania informacji w sprawie naboru upoważniona jest Pani Anna Koziołek – Kierownik
Działu Pracowniczo-Administracyjnego.
Załączniki do ogłoszenia:
1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
szczególnych kategorii danych z art. 9 ust. 1 RODO.

2. Kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika LP.
3. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.